CSR och hållbarhet

Att ta ansvar för miljö och människor är viktigt i allt som Swerea gör och står för. Vi forskar, utvecklar och skapar innovation för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.

Effektivare resursanvändning är nyckeln i den största delen av Swereas forskning och uppdrag. Utvecklingen sker med hjälp av våra medarbetare som driver forskningen framåt tillsammans med våra kunder.

Samhälle och miljö

Alla våra uppdrag behandlar utmaningar som ingår i ett system, en livscykel från råvara till produkt, användning och resthantering. Vi hjälper företagen att få ut så mycket som möjligt såväl ur material- som energisynpunkt. Vår samlade kompetens ger oss en unik helhetssyn även över till synes avgränsade frågor.

På Swerea använder vi oss av interna processer för hållbarhetsstöd i planering av projekt. Det innebär att vi analyserar hållbarhetsaspekter i arbetet med projektidéer och ansökningar, för att stärka forskningens inverkan på hållbarhet. Vi jämför den hållbarhetspåverkan som projektets resultat väntas medföra med den som nuvarande teknik ger.

Medarbetare

Swereas största tillgång är våra medarbetare. En ständigt pågående kompetensutveckling sker genom projekt och kurser och samverkan är en integrerad del av vårt arbetssätt. Detta skapar förutom kundnytta även större arbetsglädje och personlig utveckling för våra medarbetare.

Vi sätter stor vikt på återkoppling från våra medarbetare, via såväl utvecklingssamtal som medarbetarenkäter.

Jämställdhet och mångfald

Swerea verkar i en internationell forskningsmiljö samtidigt som vi har djupa rötter i svensk industri. Detta avspeglas i verksamheten.

Swerea har hög attraktionskraft och rekrytering är en viktig del i att säkerställa hög kompetens och innovationskraft. Vid rekryteringar värnar vi om att skapa mångfald genom balans mellan kvinnor och män, medarbetare med bakgrund från många olika länder och en bra åldersstruktur.

Mångfald berikar verksamheten vad gäller erfarenhet och synsätt, något som gynnar kreativitet och innovationskraft. För Swerea är det ett sätt att bedriva hållbar utveckling även internt.

Läs mer om hur vi hjälper företag med deras CSR-arbete