Nationella projekt

Swerea leder och är delaktiga i över 40 nationella projekt. Många projekt är delfinansierade med statliga medel för att utveckla svensk industris konkurrenskraft. Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova och Energimyndigheten men även av exempelvis Tillväxtverket, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet.

Nedan hittar du några av våra nationella projekt. Fråga oss gärna om aktuella projekt inom ditt intresseområde.

CoHM3D
Smarta funktioner ska byggas in i kritiska komponenter som befinner sig i extrema miljöer, i projektet CoHM3D (Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer).
KontaktpersonSeyed Hosseini 
Finansiär: Vinnova

DiLAM - additiv tillverkning av stora komponenter
Konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri ska stärkas genom projektet DiLAM. Målet är att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning av storskaliga komponenter. 
Kontaktperson: Henrik Oxfall
Finansiär: Produktion 2030 finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

edig
Projektet edig syftar till att bygga en webbaserad, flexibel kunskapsplattform och samlat erbjuda utbildningsmöjligheter inom relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion.
KontaktpersonUlrika Harlin 
Finansiär: Vinnova

Framtidens processvätskor
Framtidens processvätskor syftar till att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.
Kontaktperson: Eva Troell
Finansiär: Vinnova

Grön masugn
Syftet med projektet Grön masugn är att genom avancerad processmodellering analysera olika metoders potential att var för sig reducera koldioxidutsläppen från svensk ståltillverkning, samt kartlägga möjliga samordningseffekter.

LIGHTest
Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lätta produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. 
Kontaktperson: Boel Wadman
Finansiär: SIP Metalliska material

Noll vibrationsskador
Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Vibrationsminskningen möjliggörs i hög grad genom nyutvecklad patenterad teknik. Projektet har en tydlig kurs för nyttiggörandet genom att utveckla konceptprototyper. Maskiner behöver inte vibrera och skada människor.

Re-LiOn
Ett projekt med målet är att visa att batterierna kan återvinnas i ett cirkulärt system för att minska miljöbelastningen och minska uttaget av jungfruliga råvaror. Projektet stöds av Energimyndigheten.

SiC-baserad DC/DC omvandlare för fordonstillämpningar
Ambitionen med projektet är att undersöka fördelarna med användning av kiselkarbid (SiC) baserade elektronikkomponenter istället för dagens kiselbaserade teknik i fordonsapplikationer.
Kontaktperson: Klas Brinkfeldt
Finansiär: Energimyndigheten

Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)
Projektet "SenSoRe" syftar till att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens ska främja samverkan mellan företag längs hela värdekedjan, från instrumenttillverkare till återvinnare och producenter för att stödja innovationer inom återvinningstekniker. Genom projektet ska deltagande företag ges möjlighet att verifiera sina produkter för att generera ökad konkurrenskraft.

SIMFot
När flygindustrin går mot mer integrerade kompositstrukturer blir kunskapen om tillverkningsinducerade restspänningar som resulterar i försämrade mekaniska egenskaper samt formförändringar mer kritisk. Detta projekt kopplar ihop spänningsuppbyggnaden under hela tillverkningskedjan. Det innefattar vidareutveckling och framtagning av nya metoder för att prediktera och experimentellt verifiera spänningar som byggs upp under formning, konsolidering och härdning av kompositstruktur.

Swerea Cable Plastic Recycling
Sedan flera år tillbaka leder Swerea projektet med fokus på långsiktig och hållbar återvinning av plastmaterial från kablar. Tillsammans med företag inom tillverknings- och återvinningsindustrin bygger vi upp ökad kunskap inom sortering, separationstekniker och ökad återvinningsgrad.

Textil som sekundär råvara inom möbelindustrin
Projektet som är en del av RE:source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet har som mål att öka användningen av textilt spill i möbelindustrin.
Kontaktperson: Lisa Schwarz Bour
Finansiär: Energimyndigheten

Triple Use
Triple Use fokuserar på samutveckling mellan civilt flyg, militärt flyg och andra näringsgrenar. Projektet har pågått i flera faser som lett fram till en definiering av tre tillverkningsteknologier och målet att lyfta dessa till en högre nivå av tillverkningsmognad.

Avslutade nationella projekt

De nya jobben (avslutat projekt)
Genom att engagera arbetslösa nyanlända akademiker ska svensk industri generera mer innovation. Detta möjliggörs med en samverkansmodell baserad på öppen innovation och kreativa metoder. Metoden involverar forskare, samhällsfunktioner, industriföretag och nämnda grupp arbetslösa nyanlända akademiker.

EnviroMan (avslutat projekt)
Den övergripande visionen för projekt EnviroMan är hållbar komponenttillverkning, helt fri från restprodukter och negativ miljöpåverkan. Projektet fokuserar bland annat på hantering och reningsprocesser, ökad intern återvinning inom industrin, och bättre metoder för energi- och miljöanalyser. 

Mistra Intelligent Cleaning (avslutat projekt)
I industrin används stora mängder lösningsmedel för att rengöra maskindelar och elektronik. En ny metod att lösa oljor och fett med så kallat ultrarent vatten har utvecklats i tidigare samarbets- och forskningsprojekt. Målet med projektet var att få fram tvättmaskiner som klarar storskaliga applikationer, med vinster för både miljö och ekonomi.

Open Obeya produktutveckling (avslutat projekt)
Projektet Open Obeya, som pågick 2013-2016, studerade och analyserade fem svenska företag för att hitta förbättringar i processen för produktframtagning. Fokus låg på hur multilösningsteknik kan användas för att korta ledtider, öka kundvärdet samt att hitta effektiva verktyg för produktframtagning.

Spill till guld (avslutat projekt)
Målet med projektet, som pågick 2014-2016, var att utveckla metoder för att minska industrispill. I siffror räknat var förhoppningen att uppnå en 25-procentig minskning av metallskrot.

Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial (avslutat projekt)
Projektet, som pågick 2014-2016, syftade till att bygga upp en fungerande, öppen och neutral plattform för att generera nya miljöanpassade och innovativa produkter, processer och tjänster inom ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial. Testbädden ska möjliggöra att processer och material kan testas, verifieras, föras in och utnyttjas i en fungerande tillverkningsprocess där både miljö och ekonomi tas i beaktande.